Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku

Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-06-13

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Materiały wideo nie posiadają napisów dla osób głuchych.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-12

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Kamzelewska
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 54 234 34 99

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Koordynator do spraw dostępności:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 wyznaczył koordynatora do spraw dostępności.  Tę funkcję pełni Pani Iwona Klimczak

adres do korespondencji: ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek

tel. 54 234-34-99

e-mail: [email protected]

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku
 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Wyspiańskiego 3
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 54 234-34-99

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 23 we Włocławku 

Raport o stanie dostępności

Nasza lokalizacja

Nasz adres

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
fax: +48 54 234 77 10

tel.: +48 54 234 34 99
e-mail: [email protected]
www.sp23.wloclawek.pl
SP23 - Facebook