KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY  „INSPIRING WORDS  – INSPIRUJĄCE SŁÓWKA” dla uczniów klas IV – VI

KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY

 „INSPIRING WORDS  – INSPIRUJĄCE SŁÓWKA”

dla uczniów klas IV – VI

 • Zapraszamy uczniów klas IV – VI do udziału w konkursie –

„INSPIRING WORDS  – INSPIRUJĄCE SŁÓWKA”

 • Konkurs polega na wykonaniu, w kreatywny sposób, pracy w formie plakatu (format max. A3) obrazującej znaczenia jednego słowa z języka angielskiego z wykorzystaniem ciekawej techniki plastycznej.
 • Konkurs trwa od 5 stycznia do 22 stycznia 2024r.
 • Prace konkursowe opatrzone imieniem, nazwiskiem oraz klasą prosimy dostarczać do nauczycieli języka angielskiego uczących w danej klasie.
 • Ogłoszenie zwycięzców I, II, III miejsca nastąpi w lutym 2024r.
 • Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWO-PLASTYCZNEGO

 ,, INSPIRING WORDS  – INSPIRUJĄCE SŁÓWKA ’’ dla uczniów klas IV – VI

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy,
 • stworzenie możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami,
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
 • wypracowanie u uczniów poczucia estetyki, twórczego myślenia i staranności,
 • rozwijanie uzdolnień uczniów.
 1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku.

III. Kategoria wiekowa:

W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku z klas IV – VI.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń z klas IV- VI Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku.
 • Liczba uczniów biorących udział w konkursie nie jest ograniczona.
 1. Forma konkursu:
 • Konkurs polega na wykonaniu, w kreatywny sposób, pracy w formie plakatu (format max. A3) obrazującej znaczenia jednego słowa z języka angielskiego z wykorzystaniem ciekawej techniki plastycznej. Komisja konkursowa przy ocenianiu weźmie pod uwagę wybór techniki plastycznej, materiały, z których praca została wykonana, czytelność, staranność, kreatywność, poprawność językową i samodzielność w wykonaniu pracy.
 • Każda praca wykonana jest indywidualnie, przez jednego ucznia.
 • Każdy uczeń biorący udział w konkursie zgłasza tylko jedną pracę.
 1. Terminy:
 • Konkurs trwa od 5 stycznia do 22 stycznia 2024r.
 • Prace konkursowe opatrzone imieniem, nazwiskiem oraz klasą prosimy dostarczać do nauczycieli języka angielskiego uczących w danej klasie.
 1. Wyniki konkursu:
 • Ogłoszenie zwycięzców I, II, III miejsca nastąpi w lutym 2024r.    
 1. Nagrody:
 • Zdobywcy I, II i III miejsca zostaną nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami.

VII. Postanowienia końcowe:

 • Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
 • Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 • Rodzic Uczestnika Konkursu zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
 • Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.

 

 

 

 

            

Nasza lokalizacja

Nasz adres

Szkoła Podstawowa Nr 23
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek
fax: +48 54 234 77 10

tel.: +48 54 234 34 99
e-mail: [email protected]
www.sp23.wloclawek.pl
SP23 - Facebook